ФОП Бондарева

Додаткова угода № ___________

до Публічного Договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет

на умовах контракту

м. Київ                                                                                                                                                        «_____»_________2018 р.

                Фізична особа-підприємець Бондарева Тетяна Олександрівна (ІПН 3040410283), надалі - Оператор, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України та включений до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 6399 (відповідно до Рішення НКРЗІ № 476 від 19.09.2017), та діє на підставі Свідоцтва, з однієї сторони, та_______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ,

                                  ( П. І. Б. фізичної особи, ІПН, паспорт серія, номер)

який надалі іменується Орендар, з другої сторони, уклали цю Додаткову угоду щодо надання обладнання на умовах оренди за акційною вартістю (далі – Додаткова угода) до Публічного Договору про надання послуги доступу до мережі Інтернет, розміщеного на сайті www.ispenergy.com.ua (далі - Договір) про таке.

 1. Предмет
  • Оператор зобов’язується надати Орендарю послугу доступу до мережі Інтернет за технологіями GPON/GEPON та передати у тимчасове платне користування Обладнання, вказане в Акті приймання-передачі майна (далі за текстом – Акт) додаток № 1 цієї Додаткової угоди на акційних умовах на строк дії цієї Додаткової угоди, а Орендар зобов’язується отримувати належним чином послуги та прийняти у користування зазначене Обладнання, та вчасно оплачувати отримані послуги і орендну плату за користування Обладнанням протягом дії договору.
  • Характеристики майна, що орендується:
   • Найменування майна, що орендується: абонентський термінал GEPON ONU з  1 гігабітним портом;
   • Модель: _____________________________, Серійний номер та/або МАК адреса: ______________________;
   • Стан (якість) майна, що орендується, на момент передання його в оренду за цим Договором: новий;
   • Вартість майна, що орендується: 600 (шістсот) грн.
  • Вартість акційного підключення становить 1 грн.
  • Вартість акційної послуги  доступу до мережі Інтернет при швидкості 100 Мбіт/с в перший рік становить 10 грн./міс.
  • Термін дії акційної послуги доступу до мережі Інтернет – 2 (два) роки.
  • Оператор гарантує,що на момент передачі обладнання Орендарю обладнання є власністю Оператора, не обтяжене зобов’язаннями, а саме: не закладено, не здано в оренду, не перебуває під арештом і не обтяжене правами третіх осіб.
  • Протягом всього терміну оренди Обладнання є власністю Оператора.

1.8.    Опис Обладнання, його комплектація на момент передачі Орендарю у тимчасове платне користування визначена у даній Додатковій Угоді та  Акті.

 1. Строк оренди

2.1. Майно, що орендуєтеся, вважається переданим Орендареві з дати підписання Акту.

2.2. Майно, що орендуєтеся, передається Орендареві на строк дії даного Договору.

 1. Орендна плата за Обладнання та плата за послуги доступу до мережі Інтернет

3.1. Акційний розмір орендної плати за Обладнання складає 1 (одна) грн. на рік.

3.2. Акційний розмір плати за послуги доступу до мережі Інтернет протягом 2 (двох) акційних років при вартості підключення 1 (одна) грн. становить:

- 1-й рік – швидкість 100 Мбіт/с – 10 грн./міс;

- 2-й рік – згідно діючих тарифних планів.

3.2. Орендна плата сплачується один раз на рік в грошовій формі на поточний рахунок Оператора в строк не більше ніж п’ять днів з дати передачі майна Орендареві.

 1. Права та обов’язки Оператора

4.1. Оператор має право:

- здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна, що орендується;

- на своєчасне отримання в повному обсязі орендної плати;

- на своєчасне отримання щомісячної плати Орендаря за послугу доступу до мережі Інтернет;

- відмовити Орендарю в заміні Обладнання, якщо термін дії цієї Додаткової угоди з Орендарем закінчився та/або якщо Обладнання не відповідає хоча б одному з визначених у п.1.2, 1.3., 1.4. та п.4.3. цієї Додаткової угоди критеріям;

- розірвати в односторонньому порядку цю Додаткову угоду у разі несвоєчасної оплати Орендарем послуги доступу до мережі Інтернет та виникненні заборгованості за послуги доступу до мережі Інтернет строком більше ніж за 2 місяці з подальшим стягненням цієї заборгованості та компенсувати витрати за користування послугами доступу до мережі Інтернет протягом всього акційного терміну;

4.2. Оператор зобов’язаний у разі виходу Обладнання з ладу з причин, залежних від Оператора, прийняти  несправне Обладнання та видати справне з оформленням відповідних актів приймання-передачі.

4.3. Заміна Обладнання можлива в період дії цієї Додаткової угоди та у разі відповідності Обладнання наступним критеріям:

 • Відповідність серійного номеру;
 • Відсутності зовнішніх пошкоджень;
 • Цілісність гарантійної пломби;
 • Повної комплектації та з’єднувальних кабелів, тощо.

4.4.         Оператор має отримати від Орендаря Обладнання у повній комплектації, в справному стані, з урахуванням нормального зносу та у відповідності до вимог до Обладнання визначених у п. 4.3. цієї Додаткової угоди або вартість майна, що орендується згідно з п.1.2.4 даної Додаткової Угоди.

 1. Права та обов’язки Орендаря

5.1.  Орендар зобов’язується:

- користуватись послугою доступу до мережі Інтернет за технологіями GPON/GEPON протягом строку дії цієї Додаткової угоди, та використовувати майно, що орендується, у відповідності до мети оренди, визначеної у п.1.1;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату згідно р.1, 3. Цієї Додаткової угоди;

- своєчасно сплачувати щомісячну плату за послугу доступу до мережі Інтернет;

- забезпечити збереження та належні умови експлуатації Обладнання.

- користуватися Обладнанням у відповідності з правилами та умовами експлуатації, викладеними в технічній документації на Обладнання.

- не використовувати Обладнання для надання та отримання телекомунікаційних послуг, що надаються іншими операторами/провайдерами телекомунікаційних послуг.

- не здавати Обладнання в суборенду, не передавати свої права та обов’язки за цією Додатковою угодою та/або Договором третім особам, не надавати Обладнання у користування.

5.2. У разі виходу Обладнання з ладу, якщо воно стало несправним (повністю або частково) внаслідок неправильної експлуатації, зберігання, випадкового або навмисного пошкодження Обладнання Орендарем, третіми особами або внаслідок будь-яких інших причин, які знаходяться поза межами відповідальності Оператора (випадку гарантійного ремонту) Орендар зобов’язується оплатити фактичну вартість поточного та капітального ремонту майна, що орендується, в строк не більше ніж 5 (п’ять) днів з дати усунення таких несправностей Оператором та отримання рахунку від Оператора. При цьому орендна плата та плата за користування послугами нараховується Орендарю в повному обсязі в період дії Додаткової угоди.

5.3. Відшкодувати Оператору вартість прийнятого Орендарем в тимчасове платне користування Обладнання п. 1.2.4 Додаткової угоди, у випадку його знищення (псування) або неповернення його у визначені терміни цією Додатковою угодою.

5.4. При розірванні Договору та/або Додаткової угоди, у тому числі при достроковому припиненні терміну його/її дії, своїми силами і за свій рахунок повернути Обладнання Оператору на дату припинення дії Додаткової угоди та/або Договору, у повній комплектації, в справному стані, з урахуванням нормального зносу та у відповідності до вимог до Обладнання, визначених у п.4.3 цієї Додаткової угоди та компенсувати витрати за акційне підключення в розмірі 1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.).

5.5. Орендар має право отримати у тимчасове платне користування Обладнання на умовах визначених у п.2.1. та 2.2. цієї Додаткової угоди

 1.            Порядок  повернення майна Оператору

6.1 Після закінчення строку оренди Обладнання переходить у власність Орендаря.

 1.             Відповідальність сторін
  • У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цієї Додаткової угоди, вина Сторона несе відповідальність, визначену цією Додатковою угодою (або) чинним в Україні законодавством.
  • Порушенням Додаткова угода є її невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цієї Додаткової угоди.
  • Сторона не несе відповідальності за порушення Додаткової угоди, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
  • Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Додаткової угоди, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цієї Додаткової угоди.

7.5.Орендар несе наступну відповідальність за цією Додатковою угодою:

 • у випадку прострочення сплати орендної плати - пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення;
 • у випадку нецільового використання майна, що орендується, - неустойка в розмірі вартості майна, що орендується.
 • у випадку прострочення передання Оператору майна - неустойка в розмірі подвійної орендної плати за кожен день прострочення.
 • Випадку пошкодження майна, що орендується - відшкодувати Оператору вартість майна визначену п.1.2.4. даної Додаткової угоди.
 1. Термін дії Додаткової угоди.
  • Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід’ємною частиною Публічного Договору про надання послуги доступу до мережі Інтернет.
  • Дана Додаткова угода укладена на строк 2 (два) роки.
  • Закінчення строку цієї Додаткової угоди не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цієї Додаткової угоди.
  • Якщо інше прямо не передбачено цією Додатковою угодою або чинним в Україні законодавством, зміни у цю Додаткову угоду можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюється Додатком до цієї Додаткової угоди.
  • Ця  Додаткова угода вважається розірваною з моменту належного оформлення Сторонами відповідного додатку до цієї Додаткової угоди, якщо інше не встановлено у самій Додатковій угоді, або у чинному в Україні законодавстві.
 1. Прикінцеві положення

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цієї Додаткової угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Додаткова угода, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Додаткової угоди, регламентуються цією Додатковою угодою та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цій Додатковій угоді реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

9.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цією Додатковою угодою однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

 1. Додаткові угоди та додатки до неї є невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
 2. Ця Додаткова угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у 2 автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
 3.   Адреса та реквізити Сторін

                               Оператор                                                                                       Абонент

ФОП Бондарева Т.О.

 

Юридична адреса:

08704, Київська обл. м. Обухів,

вул. Каштанова, б. 28, кв. 23

Поштова адреса:

10014, м. Житомир, а/с 256

Р/р 26007052682159

в  АТКБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.

МФО 320649    

ФОП_____________________ Т.О. Бондарева

 

Додаток № 1

АКТ

Приймання – передачі акційного Обладнання

м. Київ                                                                                                                       «____» __________2018р.

            Фізична особа-підприємець Бондарева Тетяна Олександрівна (ІПН 3040410283), надалі - Оператор, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України та включений до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 6399 (відповідно до Рішення НКРЗІ № 476 від 19.09.2017), та діє на підставі Свідоцтва, з однієї сторони, та

_________________________________________________________________________________________,

                                  ( П. І. Б. фізичної особи, ІПН, паспорт серія, номер)

Який надалі іменується Орендар, з другої сторони, склали цей Акт приймання-передачі  про наступне:

 1. Оператор передав, а Орендар, прийняв наступне обладнання

Найменування обладнання

Серійний номер або МАС адреса

Кількість, шт.

Оціночна вартість,

грн.

1

   

 1

600,00

 1. Обладнання передане повністю, в справному стані, відповідно до умов Додаткової угоді № _______ від ________________
 2. Зауважень до якості і кількості Обладнання немає.

 Обладнання передав:                                                Обладнання прийняв:

Оператор                                                                                       Абонент

ФОП Бондарева Т.О.

 

Юридична адреса:

08704, Київська обл. м. Обухів,

вул. Каштанова, б. 28, кв. 23

Поштова адреса:

10014, м. Житомир, а/с 256

Р/р 26007052682159

в  АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.

МФО 320649    

ФОП_____________________ Т.О. Бондарева